Atefeh Majidi Nezhad

Sam Cafe

| نمایش آثار عاطفهمجیدینژاد در سامکافهی شهرک غرب |

 

کار که از مکعب سفید خارج میشود، مخاطبهایی متفاوت با مخاطبهای گالریپیدا میکند. این کارها با همراهی متنهایی که آنها را توضیح میدهند،دیگر جنبهی تزئینی بر روی دیوارها ندارد. نمایشگاه‌‌های کوچکی که زمینه با همکاری هنرمندان مستقل و گالریها ترتیب میدهد، با فواصل کوتاه تغییر میکنند تا این آثار فرصت بیشتری برای دیده شدن بیابد و میان لحظات روزمرهی آدمها جا باز کند.

 

@samcoffeeroasters
@dastanbasement
@atimajidinezhad
@zanineh_net